boxed
border
http://archiwum.ops-czdz.pl/wp-content/themes/anya-installable/
http://archiwum.ops-czdz.pl/
#669933
style4
zapraszamy pn-śr 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt.7:00-13:00
(32) 215 50 98, (32) 215 44 09

Pomagamy rodzinom aby żadne przeszkody życiowe nie stanowiły problemu w jej prawidłowym rozwoju.

Wspieramy osoby, które doświadczają różnego rodzaju przemocy.

Pomagamy w różnych sytuacjach życiowych.

Osobom starszym oferujemy wsparcie finansowe, pomoc w formie usług opiekuńczych, pobyt w Domu Dziennego Pobytu oraz całodobową opiekę w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

„;


 Rodzaje pomocy: • Zasiłki

  rodzinom potrzebującym przyznajemy świadczenia pieniężne na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej).

 • Poradnictwo

  udzielamy porad w różnych dziedzinach życia lub kierujemy do odpowiednich specjalistów.


 • Praca socjalna

  pomagamy metodycznie zaplanować działania, których realizacja da szansę rodzinom i osobom wyjścia z trudnej sytuacji, w jakiej się znaleźli.


 • Usługi opiekuńcze

  osobom tego wymagającym świadczymy pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego w miejscu zamieszkania.


 • Asystent rodziny

  wspieramy rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.


 • Opieka całodobowa

  osoby wymagające całodobowej opieki, dla których usługi opiekuńcze okazują się niewystarczające mogą zamieszkać w lokalnym Domu Pomocy Społecznej .


 • Dzienny pobyt

  pomagamy zorganizować opiekę i zajęcia osobom starszym i niepełnosprawnym w godzinach od 8 do 16 w specjalnie do tego przygotowanym ośrodku.

 • Noclegownia

  osoby bezdomne mogą skorzystać ze schronienia w noclegowni.
Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy różnego rodzaju pomoc, wsparcie i usługi dla mieszkańców naszej Gminy. Do głównych z nich zaliczyć należy: • Wsparcie finansowe:

  – zasiłek stały
  – zasiłek okresowy
  – zasiłek celowy
  – zasiłek celowy specjalny
  – zasiłek na żywność z Programu Rządowego


 • Pomoc usługowa:

  – usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  – specjalistyczne usługi opiekuńcze
  – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób zaburzonych psychicznie
  – usługi w Domu Dziennego Pobytu
  – pomoc asystenta rodziny


 • Pomoc instytucjonalna:


  – kierowanie do domu pomocy społecznej
  – kierowanie do noclegowni lub schroniska
  – kompletowanie dokumentów do środowiskowego domu samopomocy
  – kierowanie do domu samotnej matki
  – kierowanie do mieszkań chronionych
  – prowadzenie zajęć w świetlicy dla dzieci i młodzieży.

 • Pomoc niepieniężna:

  – gorący posiłek – w tym dla dzieci w szkołach
  – pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach
  – bony żywnościowe
  – karty żywnościowe z programu PO PŻ 2014-2020
  – zaświadczenia upoważniające do bezpłatnych przejazdów autobusami PKM Czechowice-Dziedzice
  – poradnictwo w tym: prawne, psychologiczne i pedagogiczne
  – przydzielanie asystenta rodziny
  – interwencja kryzysowa
  – praca socjalna w tym realizowana w oparciu o kontrakt socjalny
  – poradnictwo związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
  – wywiady środowiskowe do uzyskania uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego ze
  środków publicznych
  – pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia – praca na kontrakcie socjalnym
  – pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia
  – wnioskowanie i kierowanie do prac społecznie użytecznych
  – wydawanie skierowań do uczestnictwa w CIS (Centrum Integracji Społecznej)
  – działania środowiskowe realizowane w ramach projektów socjalnych
  – działania planowane i realizowane w ramach projektów systemowych i konkursowych
  .
Galeria naszych projektów i działań

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej.

Adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 37

43-502 Czechowice-Dziedzice

woj. śląskie

Telefon:

tel. (32) 215 50 98

tel. (32) 215 23 88

fax (32) 215 23 81-83

mapa


Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej

Struktura

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Renata Buryło

Zastępca Dyrektora – Jolanta Paszek

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej lub jego Zastępca przyjmują strony w każdy wtorek w godz. 10:00-12:00 i czwartek w godz. 14:00-16:00 (po uprzednim zapisaniu się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Ośrodka).

Kierownicy działów
Nazwa stanowiska Dane osoby
Główny Księgowy Iwona Bejda
Kierownik Zespołu ds. usług Katarzyna Krzyścin
Kierownik Działu Świadczeń Marzena Skipioł
Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej Katarzyna Iskierka
Kierownik Działu Kadr i Administracji Małgorzata Łukasik
Administrator strony, osoba do kontaktów Sylwia Gross-Ożóg


Dział świadczeń

Dział świadczeń

Symbol działu:

Nazwa: Dział Świadczeń 

Kierownik: Marzena Skipioł

Telefon: 32 215-44-09 w.18

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37

Pracownicy
Personel działu Stanowisko
Marzena Skipioł Kierownik
Monika Lazarek Inspektor ds. świadczeń
Agnieszka Drozd Referent ds. świadczeń
Natalia Brzuska Referent ds. świadczeń
Klaudia Mikoda Referent ds. świadczeń
Joanna Kolosa Specjalista pracy socjalnej
Krystyna Biegun Specjalista pracy socjalnej
Alicja Szkorupa Specjalista pracy socjalnej
Joanna Suchy Specjalista pracy socjalnej
Artur Górczyński Specjalista pracy socjalnej
Anna Blok Pracownik socjalny


Zespół ds. usług

Zespół ds. usług

Symbol działu: ZU

Nazwa: Zespół ds. usług

Kierownik: Katarzyna Krzyścin

Telefon: 32 214 51 37

E-mail: zu@ops-czdz.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1b

Zespól ds. usług świadczy pomoc w zakresie różnych, szeroko rozumianych usług realizowanych zarówno w formach instytucjonalnych jak i świadczonych w miejscu zamieszkania. W zespole tym organizowane są również inne formy wsparcia wymagające skierowań.

Pomoc w miejscu zamieszkania – świadczona jest osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich, a jest osobą samotną lub osoby bliskie nie mogą takiej pomocy w wystarczającym zakresie zapewnić.

Rodzaj, forma i zakres usług określane są na wywiadzie środowiskowym.

Pomoc w formie usług jest świadczeniem odpłatnym jednakże wysokość opłaty uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby lub rodziny.

Zapewniamy:

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Usługi opiekuńcze
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc instytucjonalna – świadczona jest w różnych formach, które uzależnione są od indywidualnych potrzeb i okoliczności osoby zgłaszającej się. Po zbadaniu sytuacji (zazwyczaj w formie wywiadu środowiskowego) i w zależności od zidentyfikowanej potrzeby możemy zaproponować skierowanie do:

 • Domu Pomocy Społecznej (odpowiedniego z uwagi na stan zdrowia m.in. Złota Jesień)
 • Domu Dziennego Pobytu
 • Środowiskowego Domu Samopomocy (organ prowadzący PCPR)
 • Noclegowni (lub schroniska dla osób bezdomnych)
 • Centrum Integracji Społecznej (organ prowadzący Fundacja Teatru Grodzkiego)

Pomoc w formie DPS, DDP i ŚDS są świadczeniami odpłatnymi jednakże każdorazowo wysokość opłaty uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby lub rodziny.

Inne formy wsparcia:

 • Organizacja i realizacja Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2020.

Realizacja programu na terenie Gminy odbywa się przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności oraz Caritas Polska (za pośrednictwem Parafii NMP Wspomożenia Wiernych).

Program realizowany jest w edycjach rocznych (od VIII do VI roku następnego) i kierowany jest do osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy Zespołu weryfikują uprawnienia i wydają skierowania do programu (VII –VIII).

 • Organizacja i realizacja Programu Prac Społecznie Użytecznych (PSU)

Program ten realizowany jest w porozumieniu z PUP Bielsko-Biała. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. PSU są wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej. W przypadku PSU nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a OPS, ale w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie.

Każdorazowo realizacja programu trwa od III – IV do XI

 • Organizacja i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (ul.Traugutta 1 pok.nr 5)

Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej Gminy, a korzystających ze pomocy społecznej. Celem KIS jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych.

W ramach Klubu zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.
Rekrutacja uczestników do kolejnych edycji KIS realizowana jest min. raz w roku, a informacja o rekrutacji pojawia się na stronie internetowej OPS.

Personel działu stanowisko
Katarzyna Krzyścin kierownik
Jolanta Pisarek konsultant ds. usług
Kinga Kozłowska referent ds. usług
Anna Wójcicka specjalista pracy socjalnej
Anna Czyż specjalista pracy socjalnej
Krzysztof Matuszek starszy pracownik socjalny
Joanna Nowak pracownik socjalny
Ewa Bagińska pracownik socjalny


Zespół ds. pracy socjalnej

Zespół ds. pracy socjalnej

Symbol działu: PS

Nazwa: Zespół ds. pracy socjalnej

Kierownik: Katarzyna Iskierka

Telefon: 32 215 30 60

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Mickiewicza 19

 

 

 

Zadania Zespołu ds. Pracy socjalnej

1. Świadczenie pracy socjalnej

Zgodnie z art. 45 ustawy o pomocy społecznej praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna prowadzona jest:

1)  z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

2)  ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

2. Udzielanie poradnictwa specjalistycznego

W oparciu o art. 46 ustawy o pomocy społecznej, poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

3. Podejmowanie interwencji kryzysowej

Zgodnie z art. 47 ustawy o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

4. Realizacja Procedury „Niebieskie Karty”

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 9 d. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia również obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Wg art.  1 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

2) terapii i mediacji;

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodziny, rodzina może zostać objęta wsparciem Asystenta Rodziny.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

Asystent rodziny w czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak zarządzać pieniędzmi,
 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni,policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

 

 

Pracownicy : stanowisko
Katarzyna Iskierka kierownik
Beata Kapias starszy specjalista pracy socjalnej
Teresa Stachowicz-Verboloz specjalista pracy socjalnej
Łukasz Kruk specjalista pracy socjalnej
Ewa Donat specjalista pracy socjalnej
Aneta Niesyczyńska specjalista pracy socjalnej
Joanna Brzostek-Wolny asystent rodziny
Barbara Pysno asystent rodziny
Anna Gudowska asystent rodziny

 

 

 

 

Asystenci oferują:

 • pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny, w szczególności pomoc
  w przezwyciężeniu przeszkód w osobistym wychowywaniu własnych dzieci,
 • wsparcie rodziny w dążeniu do pokonania problemów, w budowaniu i utrwalaniu wiary we własne siły,
 • pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych
  i wychowawczych z dziećmi,
 • wsparcie członków rodziny w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz
  w poszukiwaniu, w podejmowaniu i w utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • współpracę z osobami i instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.1

 


Zespół ds. projektów

Zespół ds. projektów

Symbol zespołu: ZP

Nazwa zespołu: Zespół ds. projektów

Telefon: 32 211 45 37

E-mail: projekt@ops-czdz.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 1

 • koordynowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • nadzór nad zgodnością realizacji projektów z umowami, wytycznymi i dokumentami programowymi EFS,
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność wraz z załącznikami,
 • przygotowanie i składanie harmonogramów form wsparcia,
 • przygotowanie i składanie wniosków sprawozdawczych,
 • potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektów,
 • bieżąca kontrola postępu realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem,
 • monitorowanie rezultatów i wskaźników,
 • koordynacja prac zespołów projektowych,
 • reprezentowanie projektów wobec instytucji zewnętrznych, w tym kontrolnych,
 • przygotowanie spotkań podsumowujących projekty,
 • przygotowanie i wdrażanie projektów oraz programów,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych na strony internetowe.

 

 

Pracownicy
Personel działu: stanowisko
Edyta Pustelnik pracownik socjalny
Małgorzata Przewłocka referent ds. administracji


Świetlica 'Zatoka'

Świetlica „Zatoka”

Symbol działu: ŚZ

Nazwa: Świetlica „Zatoka”

Kierownik: Magdalena Pawełko

Telefon: 32 215-26-90

E-mail: zatoka@post.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 32a

 

Świetlica „Zatoka” funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla dzieci od 6 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej, zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Głównym celem działania placówki jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Współpraca z rodzicami lub opiekunami oparta jest na wspólnym dążeniu do poprawy funkcjonowania społecznego dziecka.

W świetlicy:
– zapewniamy wychowankom opiekę po zajęciach szkolnych,
– oferujemy posiłek,
– organizujemy różnorodne zajęcia (specjalistyczne, np. logopedia, socjoterapia oraz rozwijające pasje, zdolności, zainteresowania dzieci), wyjścia, wycieczki, wyjazdowe warsztaty,
– współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi osobami lub instytucjami w celu poprawy funkcjonowania społecznego dziecka,
– kształtujemy nawyki higieniczne, propagujemy zdrowy tryb życia
– wdrażamy do samodzielnej nauki oraz pomagamy w odrabianiu zadań domowych,
– pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Świetlica jest czynna cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 19.00, a w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach 9.00 – 14.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

 

W świetlicy:

 •  zapewniamy dzieciom opiekę po zajęciach szkolnych,
 • oferujemy posiłek,
 • wdrażamy do samodzielnej nauki i pomagamy w odrabianiu zadań domowych,
 • organizujemy różne zajęcia ( plastyczne, rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy, komputerowe, specjalistyczne )
 • pomagamy w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi osobami lub instytucjami w celu poprawy funkcjonowania dziecka,
 • pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Pracownicy
Personel działu: stanowisko
Magdalena Pawełko kierownik świetlicy
Waliczek Agnieszka starszy wychowawca
Wierzejska-Rauer Katarzyna starszy wychowawca
Raducka Joanna starszy wychowawca
Krawczyk Renata młodszy wychowawca
Zamaria-Labza Zuzanna psycholog
Kopel Agnieszka robotnik gospodarczy

 


Dom Dziennego pobytu

Dom Dziennego pobytu

Symbol działu: DDP

Nazwa: Dzienny Dom Senior+

Kierownik: Bogusława Balcarek

Telefon: 32 215-31-27

E-mail: ddp@ops-czdz.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Mickiewicza 19

Dom Dziennego Pobytu – powstał w grudniu 1982 roku, po adaptacji skromnego budynku przy ulicy Łukasiewicza 13. Początkowo nosił nazwę Dom Dziennej Opieki „Pod Altanką”. Placówka służyła w „jesieni życia” emerytom, rencistom oraz ludziom samotnym.

1

DDP – od parkingu

Domem Dziennego Pobytu przez wiele długich lat kierowała Teresa Witosz,

po przejściu na emeryturę, jej stanowisko objęła Sylwia Klimek-Karas. Aktualnie kierownikiem Domu Dziennego Pobytu jest Bogusława Balcarek.

Od 2001 roku Dom Dziennego Pobytu prężnie funkcjonuje ramach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 19 w Czechowicach-Dziedzicach. Jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, wymagających różnego rodzaju pomocy.

Średnio w placówce przebywa 26-27 osób dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków ( tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.


Sala gimnastyczna:

6

Miejsce, w którym podopieczni pracują nad swoją kondycją

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z salki gimnastycznej.


Jadalnia:

2

Tu świętuje się różne uroczystości i spożywa posiłki

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków
( śniadania, obiady i podwieczorki).Pracownia komputerowa

12

Tutaj nasi seniorzy uczą się obsługi komputera


 

Świetlica:

10

Tu odbywają się m.in. zajęcia  edukacyjne, biblioterapia, muzykoterapia, gimnastyka, seanse filmowe oraz relaksacja na fotelach masujących


 

W ramach terapii zajęciowej prowadzone są takie działania jak:

 1. ERGOTERAPIA – prace porządkowe na rzecz Domu, dbanie o wystrój pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia
 2. ARTETERAPIA:
 • Biblioterapia – czytanie książek, artykułów z prasy
 • Choreoterapia – zajęcia taneczne organizowane na określone okazje np. bal karnawałowy, dzień seniora
 • Dramatoterapia – realizowana podczas prób grupy teatralnej, przygotowującej się dowystępu na festiwalu PUMA w Dąbrowie Górniczej, a także podczas przygotowań do występów okolicznościowych
 • Muzykoterapia – wspólne śpiewanie piosenek, słuchanie nagrań muzycznych
 • Poezjoterapia – czytanie, słuchanie wierszy, praca z tekstem
 • Terapia zajęciowa – zajęcia plastyczne, wykorzystujące różnorodne techniki plastyczno-techniczne
 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ĆWICZĄCE PAMIĘĆ, KONCENTRACJĘ, WARSZTATY KOMPUTEROWE
 2. WYKŁADY, PRELEKCJE, SEANSE FILMOWE, OGLĄDANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 3. LUDOTERAPIA – gry planszowe, stolikowe, zabawy
 4. ZAJĘCIA RELAKSACYJNE – połączone z muzykoterapią i elementami wizualizacji oraz biblioterapii
 5. HORTITERAPIA – prowadzona podczas sprzyjającej pogody w ogrodzie
 6. KINEZYTERAPIA- w jej ramach prowadzona jest m.in. gimnastyka ogólno usprawniająca, spacery, wycieczki
 7. ZAJĘCIA OŚWIATOWO-KULTURALNE – realizowane poprzez obchodzenie różnych uroczystości, jubileuszy, przyjmowanie gości, wizyty w zaprzyjaźnionych placówkach np. Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, szkołach, przedszkolach, wyjazdy na wystawy, spektakle, festiwale itp.
8

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

7

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

Codziennie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dużą wagę przywiązuje się do wspólnych obchodów świąt, uroczystości i urodzin, które samotnym podopiecznym dostarczają wiele radości i zadowolenia. Ważną rolę pełnią także codzienne zajęcia edukacyjne, ćwiczenia usprawniające pamięć oraz stymulujące funkcje językowe i poznawcze podopiecznych.
Duże znaczenie przypisuje się codziennej gimnastyce i zajęciom ruchowym, podczas których wykorzystywany jest znajdujący się na wyposażeniu placówki sprzęt np.: rowerki stacjonarne, orbitreki, kijki do nordic walking
i wiele innych. Podopieczni uczestniczą również w wycieczkach, wyjazdach, spotkaniach integracyjnych.

Dumą placówki jest wspaniały ogród, w którym każdy, napawając się pięknem przyrody, może znaleźć miejsce na chwilę odpoczynku i refleksji.

Wybrukowane chodniki, są bezpieczne dla seniorów i zachęcają do spacerów po ogrodzie

Altana i huśtawki, najczęściej służą biesiadowaniu i relaksacji na łonie natury

Obszerny taras, wykorzystywany na odpoczynek, zajęcia ruchowe oraz warsztaty na świeżym powietrzu

 

Galeria prac wykonanych w trakcie terapii zajęciowej przez naszych seniorów w trakcie pobytu w Domu Dziennego Pobytu.

 


Noclegownia

Noclegownia

Symbol sekcji: N

Nazwa: Noclegownia

Telefon: 32 215-35-37 w godz. 19.30 -7.30

E-mail: noclegownia@ops-czdz.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 13

Noclegownia – placówka, której zadaniem jest zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Sypialnia jest wyposażona w łóżka oraz niezbędną pościel.

Noclegownia znajdująca się przy ul. Łukasiewicza 13 w Czechowicach-Dziedzicach  funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach .  Jest to placówka wsparcia przeznaczona dla 20 bezdomnych mężczyzn.  Sala sypialna wyposażona jest łóżka pojedyncze i piętrowe oraz niezbędną pościel. Osoby korzystające z Noclegowni mają do dyspozycji łazienkę, pomieszczenia, w których można wyprać i wysuszyć odzież.  Ogólnodostępna kuchnia umożliwia bezdomnym przygotowanie we własnym zakresie prostych posiłków typu śniadania czy kolacje. Placówka w okresie letnim  czynna jest od  19:30 do 7:30  następnego dnia, zimą natomiast od godziny 16:00 do 8:00.

Z pobytu w Noclegowni korzystają osoby skierowane decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego. W dniach wolnych od pracy oraz  po godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  decyzję o przyjęciu podejmuje dyżurujący pracownik placówki Noclegowni.

Pracownicy
LP Personel noclegowni: stanowisko
1 Mirosław Czyż Starszy opiekun
2 Roman Pławecki Starszy opiekun
3 Jan Staniek Starszy opiekun
4 Robert Gwizdoń Opiekun

 

REGULAMIN NOCLEGOWNI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

  plik PDF  regulamin noclegowni

 

 


Dział finansowo-księgowy

Dział finansowo-księgowy

Symbol działu: DFK

Nazwa: Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Iwona Bejda

Telefon: 32 215-44-09 w.25

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37

 

PRACA WYKONYWANA W DZIALE FINANSOWO- KSIĘGOWYM

Pierwszym zadaniem działu finansowo-księgowym jest rachunkowość i wykonywanie zadań narzuconych prawem tj. ustawą o rachunkowości, finansach publicznych, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług i innych przepisów prawa.

Drugą bardzo ważną funkcją jest dostarczanie informacji zarządczej poprzez właściwą rejestrację zdarzeń zgodną z prawem i dającą właściwy obraz rzeczywistości. Pracę działu koordynuje Główny księgowy

Do zadań Działu Księgowości należy:

 • sprawdzanie na bieżąco dowodów pod względem formalno-rachunkowym polegającym na ustaleniu, czy zostały one wystawione w sposób technicznie poprawny i zawierają niezbędne dane, jakie powinny te dokumenty zawierać oraz czy dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych,( dokument, który pozytywnie przeszedł taką kontrolę, nabiera charakteru dowodu księgowego i zostaje ujęty w księgach rachunkowych),
 • prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej rachunków bankowych,
 • gotówkowa obsługa klientów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia,
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-watrościowej żywności,
 • prowadzenie procedury windykacji należności,
 • bieżąca kontrola zobowiązań,
 • ewidencja księgowa na kontach syntetycznych w sposób umożliwiający sporządzenia zestawienia sald oraz ustalenie obrotów kont syntetycznych,
 • ewidencja księgowa na kontach analitycznych w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie zestawienia sald kont analitycznych,
 • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,


Pracownicy
Personel działu: Stanowisko
Iwona Bejda Główny księgowy
Jolanta Hoczek Starszy inspektor ds. księgowości
Edyta Góra Inspektor ds. księgowości
Katarzyna Soszka Podinspektor ds. księgowości
Katarzyna Surówka Referent ds. księgowości
Bożena Bumbar Referent ds. rachuby i płac
Wiesława Czyż Referent ds. księgowości


Dział kadr i administracji

Dział kadr i administracji

Symbol sekcji: DKA

Nazwa: Dział Kadr i Administracji

Kierownik: Małgorzata Łukasik

Telefon: 32 215-44-09 w.16

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37

 

Do podstawowego zakresu działania Sekcji Kadr i Administracji należy:

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO,
 • sprawdzanie danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • przesyłanie i odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF),
 • obsługa Platformy Usług elektronicznych ZUS PUE dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
 • redagowanie aktów prawnych przy użyciu edytora Aktów Prawnych XML Legislator,
 • administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz stroną www Ośrodka,
 • sprawowanie obsługi sekretarsko-biurowej,
 • sporządzanie analiz służących opracowaniu oraz monitorowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i Oceny Zasobów Pomocy Społecznej,
 • doręczanie korespondencji na terenie gminy,
 • zaopatrzenie Ośrodka w środki czystości , materiały biurowe, sprzęt biurowy oraz meble biurowe,
 • sporządzanie projektów umów, prowadzenie rejestru umów,
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem budynków administrowanych przez Ośrodek,
 • gospodarowanie sprzętem komputerowym tj. zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, utylizacja zużytego sprzętu,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją transportu na potrzeby działów Ośrodka oraz Domu Pomocy Społecznej jak również bieżące utrzymanie naprawy i przeglądy samochodów.

 

Pracownicy
Personel działu: stanowisko
Małgorzata Łukasik Kierownik
Agnieszka Kubica Inspektor ds. zamówień publicznych
Jolanta Pollak Referent ds. administracji
Sylwia Gross-Ożóg Referent ds. administracji
Maria Rymarczyk Referent ds. administracji
Lucjan Rezik Robotnik gospodarczy
Piotr Gwiżdż Robotnik gospodarczy
Halina Pal Robotnik gospodarczy

 


-------------------------------------


Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ”

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Zacisze 28

tel.: 32 215-81-72

mail: dps@ops-czdz.pl

www: www.dps.czechowice-dziedzice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej jest miejscem pierwszego kontaktu osób poszukujących pomocy społecznej.

Adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 37

43-502 Czechowice-Dziedzice

woj. śląskie

Telefon:

tel. (32) 215 50 98

tel. (32) 215 23 88

fax (32) 215 23 81-83

mapa

Struktura Ośrodka Pomocy Społecznej

Struktura

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej – Renata Buryło

Zastępca Dyrektora – Jolanta Paszek

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej lub jego Zastępca przyjmują strony w każdy wtorek w godz. 10:00-12:00 i czwartek w godz. 14:00-16:00 (po uprzednim zapisaniu się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Ośrodka).

Kierownicy działów
Nazwa stanowiska Dane osoby
Główny Księgowy Iwona Bejda
Kierownik Zespołu ds. usług Katarzyna Krzyścin
Kierownik Działu Świadczeń Marzena Skipioł
Kierownik Zespołu ds. pracy socjalnej Katarzyna Iskierka
Kierownik Działu Kadr i Administracji Małgorzata Łukasik
Administrator strony, osoba do kontaktów Sylwia Gross-Ożóg

Dział świadczeń

Dział świadczeń

Symbol działu:

Nazwa: Dział Świadczeń 

Kierownik: Marzena Skipioł

Telefon: 32 215-44-09 w.18

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37

Pracownicy
Personel działu Stanowisko
Marzena Skipioł Kierownik
Monika Lazarek Inspektor ds. świadczeń
Agnieszka Drozd Referent ds. świadczeń
Natalia Brzuska Referent ds. świadczeń
Klaudia Mikoda Referent ds. świadczeń
Joanna Kolosa Specjalista pracy socjalnej
Krystyna Biegun Specjalista pracy socjalnej
Alicja Szkorupa Specjalista pracy socjalnej
Joanna Suchy Specjalista pracy socjalnej
Artur Górczyński Specjalista pracy socjalnej
Anna Blok Pracownik socjalny

Zespół ds. usług

Zespół ds. usług

Symbol działu: ZU

Nazwa: Zespół ds. usług

Kierownik: Katarzyna Krzyścin

Telefon: 32 214 51 37

E-mail: zu@ops-czdz.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Nad Białką 1b

Zespól ds. usług świadczy pomoc w zakresie różnych, szeroko rozumianych usług realizowanych zarówno w formach instytucjonalnych jak i świadczonych w miejscu zamieszkania. W zespole tym organizowane są również inne formy wsparcia wymagające skierowań.

Pomoc w miejscu zamieszkania – świadczona jest osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich, a jest osobą samotną lub osoby bliskie nie mogą takiej pomocy w wystarczającym zakresie zapewnić.

Rodzaj, forma i zakres usług określane są na wywiadzie środowiskowym.

Pomoc w formie usług jest świadczeniem odpłatnym jednakże wysokość opłaty uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby lub rodziny.

Zapewniamy:

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Usługi opiekuńcze
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc instytucjonalna – świadczona jest w różnych formach, które uzależnione są od indywidualnych potrzeb i okoliczności osoby zgłaszającej się. Po zbadaniu sytuacji (zazwyczaj w formie wywiadu środowiskowego) i w zależności od zidentyfikowanej potrzeby możemy zaproponować skierowanie do:

 • Domu Pomocy Społecznej (odpowiedniego z uwagi na stan zdrowia m.in. Złota Jesień)
 • Domu Dziennego Pobytu
 • Środowiskowego Domu Samopomocy (organ prowadzący PCPR)
 • Noclegowni (lub schroniska dla osób bezdomnych)
 • Centrum Integracji Społecznej (organ prowadzący Fundacja Teatru Grodzkiego)

Pomoc w formie DPS, DDP i ŚDS są świadczeniami odpłatnymi jednakże każdorazowo wysokość opłaty uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby lub rodziny.

Inne formy wsparcia:

 • Organizacja i realizacja Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2020.

Realizacja programu na terenie Gminy odbywa się przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności oraz Caritas Polska (za pośrednictwem Parafii NMP Wspomożenia Wiernych).

Program realizowany jest w edycjach rocznych (od VIII do VI roku następnego) i kierowany jest do osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy Zespołu weryfikują uprawnienia i wydają skierowania do programu (VII –VIII).

 • Organizacja i realizacja Programu Prac Społecznie Użytecznych (PSU)

Program ten realizowany jest w porozumieniu z PUP Bielsko-Biała. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. PSU są wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej. W przypadku PSU nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a OPS, ale w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie.

Każdorazowo realizacja programu trwa od III – IV do XI

 • Organizacja i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (ul.Traugutta 1 pok.nr 5)

Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej Gminy, a korzystających ze pomocy społecznej. Celem KIS jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych.

W ramach Klubu zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.
Rekrutacja uczestników do kolejnych edycji KIS realizowana jest min. raz w roku, a informacja o rekrutacji pojawia się na stronie internetowej OPS.

Personel działu stanowisko
Katarzyna Krzyścin kierownik
Jolanta Pisarek konsultant ds. usług
Kinga Kozłowska referent ds. usług
Anna Wójcicka specjalista pracy socjalnej
Anna Czyż specjalista pracy socjalnej
Krzysztof Matuszek starszy pracownik socjalny
Joanna Nowak pracownik socjalny
Ewa Bagińska pracownik socjalny

Zespół ds. pracy socjalnej

Zespół ds. pracy socjalnej

Symbol działu: PS

Nazwa: Zespół ds. pracy socjalnej

Kierownik: Katarzyna Iskierka

Telefon: 32 215 30 60

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Mickiewicza 19

 

 

 

Zadania Zespołu ds. Pracy socjalnej

1. Świadczenie pracy socjalnej

Zgodnie z art. 45 ustawy o pomocy społecznej praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna prowadzona jest:

1)  z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

2)  ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

2. Udzielanie poradnictwa specjalistycznego

W oparciu o art. 46 ustawy o pomocy społecznej, poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

3. Podejmowanie interwencji kryzysowej

Zgodnie z art. 47 ustawy o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

4. Realizacja Procedury „Niebieskie Karty”

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 9 d. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą
w rodzinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia również obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Wg art.  1 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie:

1) konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

2) terapii i mediacji;

3) usług dla rodzin z dziećmi, w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych;

4) pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

5) organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych dalej „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”.

Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodziny, rodzina może zostać objęta wsparciem Asystenta Rodziny.

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

Pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

Asystent rodziny w czasie wspólnych działań z członkami rodziny:

 • pomaga odnaleźć to, co w Was dobre, co potraficie i kto oraz gdzie może Wam pomóc,
 • doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców,
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny,
 • pokazuje jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe,
 • doradza jak zarządzać pieniędzmi,
 • informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
 • wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe,
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni,policji, urzędów i innych instytucji,
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę,
 • chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych.

 

 

Pracownicy : stanowisko
Katarzyna Iskierka kierownik
Beata Kapias starszy specjalista pracy socjalnej
Teresa Stachowicz-Verboloz specjalista pracy socjalnej
Łukasz Kruk specjalista pracy socjalnej
Ewa Donat specjalista pracy socjalnej
Aneta Niesyczyńska specjalista pracy socjalnej
Joanna Brzostek-Wolny asystent rodziny
Barbara Pysno asystent rodziny
Anna Gudowska asystent rodziny

 

 

 

 

Asystenci oferują:

 • pomoc w poprawie sytuacji życiowej rodziny, w szczególności pomoc
  w przezwyciężeniu przeszkód w osobistym wychowywaniu własnych dzieci,
 • wsparcie rodziny w dążeniu do pokonania problemów, w budowaniu i utrwalaniu wiary we własne siły,
 • pomoc rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych
  i wychowawczych z dziećmi,
 • wsparcie członków rodziny w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz
  w poszukiwaniu, w podejmowaniu i w utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • współpracę z osobami i instytucjami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.1

 

Zespół ds. projektów

Zespół ds. projektów

Symbol zespołu: ZP

Nazwa zespołu: Zespół ds. projektów

Telefon: 32 211 45 37

E-mail: projekt@ops-czdz.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Traugutta 1

 • koordynowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • nadzór nad zgodnością realizacji projektów z umowami, wytycznymi i dokumentami programowymi EFS,
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność wraz z załącznikami,
 • przygotowanie i składanie harmonogramów form wsparcia,
 • przygotowanie i składanie wniosków sprawozdawczych,
 • potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów związanych z realizacją projektów,
 • bieżąca kontrola postępu realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i budżetem,
 • monitorowanie rezultatów i wskaźników,
 • koordynacja prac zespołów projektowych,
 • reprezentowanie projektów wobec instytucji zewnętrznych, w tym kontrolnych,
 • przygotowanie spotkań podsumowujących projekty,
 • przygotowanie i wdrażanie projektów oraz programów,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych na strony internetowe.

 

 

Pracownicy
Personel działu: stanowisko
Edyta Pustelnik pracownik socjalny
Małgorzata Przewłocka referent ds. administracji

Świetlica 'Zatoka'

Świetlica „Zatoka”

Symbol działu: ŚZ

Nazwa: Świetlica „Zatoka”

Kierownik: Magdalena Pawełko

Telefon: 32 215-26-90

E-mail: zatoka@post.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 32a

 

Świetlica „Zatoka” funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla dzieci od 6 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej, zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Głównym celem działania placówki jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Współpraca z rodzicami lub opiekunami oparta jest na wspólnym dążeniu do poprawy funkcjonowania społecznego dziecka.

W świetlicy:
– zapewniamy wychowankom opiekę po zajęciach szkolnych,
– oferujemy posiłek,
– organizujemy różnorodne zajęcia (specjalistyczne, np. logopedia, socjoterapia oraz rozwijające pasje, zdolności, zainteresowania dzieci), wyjścia, wycieczki, wyjazdowe warsztaty,
– współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi osobami lub instytucjami w celu poprawy funkcjonowania społecznego dziecka,
– kształtujemy nawyki higieniczne, propagujemy zdrowy tryb życia
– wdrażamy do samodzielnej nauki oraz pomagamy w odrabianiu zadań domowych,
– pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Świetlica jest czynna cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 19.00, a w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach 9.00 – 14.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

 

W świetlicy:

 •  zapewniamy dzieciom opiekę po zajęciach szkolnych,
 • oferujemy posiłek,
 • wdrażamy do samodzielnej nauki i pomagamy w odrabianiu zadań domowych,
 • organizujemy różne zajęcia ( plastyczne, rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy, komputerowe, specjalistyczne )
 • pomagamy w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi osobami lub instytucjami w celu poprawy funkcjonowania dziecka,
 • pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Pracownicy
Personel działu: stanowisko
Magdalena Pawełko kierownik świetlicy
Waliczek Agnieszka starszy wychowawca
Wierzejska-Rauer Katarzyna starszy wychowawca
Raducka Joanna starszy wychowawca
Krawczyk Renata młodszy wychowawca
Zamaria-Labza Zuzanna psycholog
Kopel Agnieszka robotnik gospodarczy

 

Dom Dziennego pobytu

Dom Dziennego pobytu

Symbol działu: DDP

Nazwa: Dzienny Dom Senior+

Kierownik: Bogusława Balcarek

Telefon: 32 215-31-27

E-mail: ddp@ops-czdz.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Mickiewicza 19

Dom Dziennego Pobytu – powstał w grudniu 1982 roku, po adaptacji skromnego budynku przy ulicy Łukasiewicza 13. Początkowo nosił nazwę Dom Dziennej Opieki „Pod Altanką”. Placówka służyła w „jesieni życia” emerytom, rencistom oraz ludziom samotnym.

1

DDP – od parkingu

Domem Dziennego Pobytu przez wiele długich lat kierowała Teresa Witosz,

po przejściu na emeryturę, jej stanowisko objęła Sylwia Klimek-Karas. Aktualnie kierownikiem Domu Dziennego Pobytu jest Bogusława Balcarek.

Od 2001 roku Dom Dziennego Pobytu prężnie funkcjonuje ramach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 19 w Czechowicach-Dziedzicach. Jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, wymagających różnego rodzaju pomocy.

Średnio w placówce przebywa 26-27 osób dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków ( tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.


Sala gimnastyczna:

6

Miejsce, w którym podopieczni pracują nad swoją kondycją

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z salki gimnastycznej.


Jadalnia:

2

Tu świętuje się różne uroczystości i spożywa posiłki

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków
( śniadania, obiady i podwieczorki).Pracownia komputerowa

12

Tutaj nasi seniorzy uczą się obsługi komputera


 

Świetlica:

10

Tu odbywają się m.in. zajęcia  edukacyjne, biblioterapia, muzykoterapia, gimnastyka, seanse filmowe oraz relaksacja na fotelach masujących


 

W ramach terapii zajęciowej prowadzone są takie działania jak:

 1. ERGOTERAPIA – prace porządkowe na rzecz Domu, dbanie o wystrój pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia
 2. ARTETERAPIA:
 • Biblioterapia – czytanie książek, artykułów z prasy
 • Choreoterapia – zajęcia taneczne organizowane na określone okazje np. bal karnawałowy, dzień seniora
 • Dramatoterapia – realizowana podczas prób grupy teatralnej, przygotowującej się dowystępu na festiwalu PUMA w Dąbrowie Górniczej, a także podczas przygotowań do występów okolicznościowych
 • Muzykoterapia – wspólne śpiewanie piosenek, słuchanie nagrań muzycznych
 • Poezjoterapia – czytanie, słuchanie wierszy, praca z tekstem
 • Terapia zajęciowa – zajęcia plastyczne, wykorzystujące różnorodne techniki plastyczno-techniczne
 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ĆWICZĄCE PAMIĘĆ, KONCENTRACJĘ, WARSZTATY KOMPUTEROWE
 2. WYKŁADY, PRELEKCJE, SEANSE FILMOWE, OGLĄDANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 3. LUDOTERAPIA – gry planszowe, stolikowe, zabawy
 4. ZAJĘCIA RELAKSACYJNE – połączone z muzykoterapią i elementami wizualizacji oraz biblioterapii
 5. HORTITERAPIA – prowadzona podczas sprzyjającej pogody w ogrodzie
 6. KINEZYTERAPIA- w jej ramach prowadzona jest m.in. gimnastyka ogólno usprawniająca, spacery, wycieczki
 7. ZAJĘCIA OŚWIATOWO-KULTURALNE – realizowane poprzez obchodzenie różnych uroczystości, jubileuszy, przyjmowanie gości, wizyty w zaprzyjaźnionych placówkach np. Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, szkołach, przedszkolach, wyjazdy na wystawy, spektakle, festiwale itp.
8

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

7

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

Codziennie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dużą wagę przywiązuje się do wspólnych obchodów świąt, uroczystości i urodzin, które samotnym podopiecznym dostarczają wiele radości i zadowolenia. Ważną rolę pełnią także codzienne zajęcia edukacyjne, ćwiczenia usprawniające pamięć oraz stymulujące funkcje językowe i poznawcze podopiecznych.
Duże znaczenie przypisuje się codziennej gimnastyce i zajęciom ruchowym, podczas których wykorzystywany jest znajdujący się na wyposażeniu placówki sprzęt np.: rowerki stacjonarne, orbitreki, kijki do nordic walking
i wiele innych. Podopieczni uczestniczą również w wycieczkach, wyjazdach, spotkaniach integracyjnych.

Dumą placówki jest wspaniały ogród, w którym każdy, napawając się pięknem przyrody, może znaleźć miejsce na chwilę odpoczynku i refleksji.

Wybrukowane chodniki, są bezpieczne dla seniorów i zachęcają do spacerów po ogrodzie

Altana i huśtawki, najczęściej służą biesiadowaniu i relaksacji na łonie natury

Obszerny taras, wykorzystywany na odpoczynek, zajęcia ruchowe oraz warsztaty na świeżym powietrzu

 

Galeria prac wykonanych w trakcie terapii zajęciowej przez naszych seniorów w trakcie pobytu w Domu Dziennego Pobytu.

 

Noclegownia

Noclegownia

Symbol sekcji: N

Nazwa: Noclegownia

Telefon: 32 215-35-37 w godz. 19.30 -7.30

E-mail: noclegownia@ops-czdz.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 13

Noclegownia – placówka, której zadaniem jest zapewnienie noclegu. Osoby korzystające nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu. Sypialnia jest wyposażona w łóżka oraz niezbędną pościel.

Noclegownia znajdująca się przy ul. Łukasiewicza 13 w Czechowicach-Dziedzicach  funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach .  Jest to placówka wsparcia przeznaczona dla 20 bezdomnych mężczyzn.  Sala sypialna wyposażona jest łóżka pojedyncze i piętrowe oraz niezbędną pościel. Osoby korzystające z Noclegowni mają do dyspozycji łazienkę, pomieszczenia, w których można wyprać i wysuszyć odzież.  Ogólnodostępna kuchnia umożliwia bezdomnym przygotowanie we własnym zakresie prostych posiłków typu śniadania czy kolacje. Placówka w okresie letnim  czynna jest od  19:30 do 7:30  następnego dnia, zimą natomiast od godziny 16:00 do 8:00.

Z pobytu w Noclegowni korzystają osoby skierowane decyzją Ośrodka Pomocy Społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu rodzinnego. W dniach wolnych od pracy oraz  po godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej  decyzję o przyjęciu podejmuje dyżurujący pracownik placówki Noclegowni.

Pracownicy
LP Personel noclegowni: stanowisko
1 Mirosław Czyż Starszy opiekun
2 Roman Pławecki Starszy opiekun
3 Jan Staniek Starszy opiekun
4 Robert Gwizdoń Opiekun

 

REGULAMIN NOCLEGOWNI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH

  plik PDF  regulamin noclegowni

 

 

Dział finansowo-księgowy

Dział finansowo-księgowy

Symbol działu: DFK

Nazwa: Dział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Iwona Bejda

Telefon: 32 215-44-09 w.25

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37

 

PRACA WYKONYWANA W DZIALE FINANSOWO- KSIĘGOWYM

Pierwszym zadaniem działu finansowo-księgowym jest rachunkowość i wykonywanie zadań narzuconych prawem tj. ustawą o rachunkowości, finansach publicznych, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług i innych przepisów prawa.

Drugą bardzo ważną funkcją jest dostarczanie informacji zarządczej poprzez właściwą rejestrację zdarzeń zgodną z prawem i dającą właściwy obraz rzeczywistości. Pracę działu koordynuje Główny księgowy

Do zadań Działu Księgowości należy:

 • sprawdzanie na bieżąco dowodów pod względem formalno-rachunkowym polegającym na ustaleniu, czy zostały one wystawione w sposób technicznie poprawny i zawierają niezbędne dane, jakie powinny te dokumenty zawierać oraz czy dane liczbowe nie zawierają błędów rachunkowych,( dokument, który pozytywnie przeszedł taką kontrolę, nabiera charakteru dowodu księgowego i zostaje ujęty w księgach rachunkowych),
 • prowadzenie całości spraw z zakresu obsługi finansowo-księgowej dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych,
 • prowadzenie obsługi kasowej rachunków bankowych,
 • gotówkowa obsługa klientów,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego i wyposażenia,
 • naliczanie amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych
  i prawnych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-watrościowej żywności,
 • prowadzenie procedury windykacji należności,
 • bieżąca kontrola zobowiązań,
 • ewidencja księgowa na kontach syntetycznych w sposób umożliwiający sporządzenia zestawienia sald oraz ustalenie obrotów kont syntetycznych,
 • ewidencja księgowa na kontach analitycznych w sposób umożliwiający prawidłowe sporządzenie zestawienia sald kont analitycznych,
 • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów z danymi księgowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych.
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych,


Pracownicy
Personel działu: Stanowisko
Iwona Bejda Główny księgowy
Jolanta Hoczek Starszy inspektor ds. księgowości
Edyta Góra Inspektor ds. księgowości
Katarzyna Soszka Podinspektor ds. księgowości
Katarzyna Surówka Referent ds. księgowości
Bożena Bumbar Referent ds. rachuby i płac
Wiesława Czyż Referent ds. księgowości

Dział kadr i administracji

Dział kadr i administracji

Symbol sekcji: DKA

Nazwa: Dział Kadr i Administracji

Kierownik: Małgorzata Łukasik

Telefon: 32 215-44-09 w.16

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Kolejowa 37

 

Do podstawowego zakresu działania Sekcji Kadr i Administracji należy:

 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO,
 • sprawdzanie danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • obsługa elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP,
 • przesyłanie i odbieranie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF),
 • obsługa Platformy Usług elektronicznych ZUS PUE dla Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”,
 • redagowanie aktów prawnych przy użyciu edytora Aktów Prawnych XML Legislator,
 • administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej oraz stroną www Ośrodka,
 • sprawowanie obsługi sekretarsko-biurowej,
 • sporządzanie analiz służących opracowaniu oraz monitorowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych i Oceny Zasobów Pomocy Społecznej,
 • doręczanie korespondencji na terenie gminy,
 • zaopatrzenie Ośrodka w środki czystości , materiały biurowe, sprzęt biurowy oraz meble biurowe,
 • sporządzanie projektów umów, prowadzenie rejestru umów,
 • prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem budynków administrowanych przez Ośrodek,
 • gospodarowanie sprzętem komputerowym tj. zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, utylizacja zużytego sprzętu,
 • prowadzenie spraw związanych z planowaniem i organizacją transportu na potrzeby działów Ośrodka oraz Domu Pomocy Społecznej jak również bieżące utrzymanie naprawy i przeglądy samochodów.

 

Pracownicy
Personel działu: stanowisko
Małgorzata Łukasik Kierownik
Agnieszka Kubica Inspektor ds. zamówień publicznych
Jolanta Pollak Referent ds. administracji
Sylwia Gross-Ożóg Referent ds. administracji
Maria Rymarczyk Referent ds. administracji
Lucjan Rezik Robotnik gospodarczy
Piotr Gwiżdż Robotnik gospodarczy
Halina Pal Robotnik gospodarczy

 

-------------------------------------


-------------------------------------

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ”

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Zacisze 28

tel.: 32 215-81-72

mail: dps@ops-czdz.pl

www: www.dps.czechowice-dziedzice.pldefault
Wczytywanie aktualności
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off
Zmień czcionkę
Opcje kontrastu