boxed
border
http://archiwum.ops-czdz.pl/wp-content/themes/anya-installable/
http://archiwum.ops-czdz.pl/
#669933
style4
zapraszamy pn-śr 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt.7:00-13:00
(32) 215 50 98, (32) 215 44 09

Seniorzy

Dzienny Dom Senior+

 Dzienny Dom Senior+

Symbol działu: DDP

Nazwa: Dzienny Dom Senior+

Kierownik: Bogusława Balcarek

Telefon: 32 215-31-27

E-mail: ddp@ops-czdz.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Mickiewicza 19

Dom Dziennego Pobytu – powstał w grudniu 1982 roku, po adaptacji skromnego budynku przy ulicy Łukasiewicza 13. Początkowo nosił nazwę Dom Dziennej Opieki „Pod Altanką”. Placówka służyła w „jesieni życia” emerytom, rencistom oraz ludziom samotnym.

1

DDP – od parkingu

Domem Dziennego Pobytu przez wiele długich lat kierowała Teresa Witosz,

po przejściu na emeryturę, jej stanowisko objęła Sylwia Klimek-Karas. Aktualnie kierownikiem Domu Dziennego Pobytu jest Bogusława Balcarek.

Od 2001 roku Dom Dziennego Pobytu prężnie funkcjonuje ramach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 19 w Czechowicach-Dziedzicach. Jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, wymagających różnego rodzaju pomocy.

Średnio w placówce przebywa 26-27 osób dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków ( tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.


Sala gimnastyczna:

6

Miejsce, w którym podopieczni pracują nad swoją kondycją

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z salki gimnastycznej.


Jadalnia:

2

Tu świętuje się różne uroczystości i spożywa posiłki

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków
( śniadania, obiady i podwieczorki).Pracownia komputerowa

12

Tutaj nasi seniorzy uczą się obsługi komputera


 

Świetlica:

10

Tu odbywają się m.in. zajęcia  edukacyjne, biblioterapia, muzykoterapia, gimnastyka, seanse filmowe oraz relaksacja na fotelach masujących


W ramach terapii zajęciowej prowadzone są takie działania jak:

 1. ERGOTERAPIA – prace porządkowe na rzecz Domu, dbanie o wystrój pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia
 2. ARTETERAPIA:
 • Biblioterapia – czytanie książek, artykułów z prasy
 • Choreoterapia – zajęcia taneczne organizowane na określone okazje np. bal karnawałowy, dzień seniora
 • Dramatoterapia – realizowana podczas prób grupy teatralnej, przygotowującej się dowystępu na festiwalu PUMA w Dąbrowie Górniczej, a także podczas przygotowań do występów okolicznościowych
 • Muzykoterapia – wspólne śpiewanie piosenek, słuchanie nagrań muzycznych
 • Poezjoterapia – czytanie, słuchanie wierszy, praca z tekstem
 • Terapia zajęciowa – zajęcia plastyczne, wykorzystujące różnorodne techniki plastyczno-techniczne
 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ĆWICZĄCE PAMIĘĆ, KONCENTRACJĘ, WARSZTATY KOMPUTEROWE
 2. WYKŁADY, PRELEKCJE, SEANSE FILMOWE, OGLĄDANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 3. LUDOTERAPIA – gry planszowe, stolikowe, zabawy
 4. ZAJĘCIA RELAKSACYJNE – połączone z muzykoterapią i elementami wizualizacji oraz biblioterapii
 5. HORTITERAPIA – prowadzona podczas sprzyjającej pogody w ogrodzie
 6. KINEZYTERAPIA- w jej ramach prowadzona jest m.in. gimnastyka ogólno usprawniająca, spacery, wycieczki
 7. ZAJĘCIA OŚWIATOWO-KULTURALNE – realizowane poprzez obchodzenie różnych uroczystości, jubileuszy, przyjmowanie gości, wizyty w zaprzyjaźnionych placówkach np. Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, szkołach, przedszkolach, wyjazdy na wystawy, spektakle, festiwale itp.
8

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

7

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

Codziennie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dużą wagę przywiązuje się do wspólnych obchodów świąt, uroczystości i urodzin, które samotnym podopiecznym dostarczają wiele radości i zadowolenia. Ważną rolę pełnią także codzienne zajęcia edukacyjne, ćwiczenia usprawniające pamięć oraz stymulujące funkcje językowe i poznawcze podopiecznych.
Duże znaczenie przypisuje się codziennej gimnastyce i zajęciom ruchowym, podczas których wykorzystywany jest znajdujący się na wyposażeniu placówki sprzęt np.: rowerki stacjonarne, orbitreki, kijki do nordic walking
i wiele innych. Podopieczni uczestniczą również w wycieczkach, wyjazdach, spotkaniach integracyjnych.

Dumą placówki jest wspaniały ogród, w którym każdy, napawając się pięknem przyrody, może znaleźć miejsce na chwilę odpoczynku i refleksji.

Wybrukowane chodniki, są bezpieczne dla seniorów i zachęcają do spacerów po ogrodzie

Altana i huśtawki, najczęściej służą biesiadowaniu i relaksacji na łonie natury

Obszerny taras, wykorzystywany na odpoczynek, zajęcia ruchowe oraz warsztaty na świeżym powietrzu

 

Galeria prac wykonanych w trakcie terapii zajęciowej przez naszych seniorów w trakcie pobytu w Domu Dziennego Pobytu.

 

Dom Pomocy Społecznej

 Dom Pomocy Społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ”

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Zacisze 28

tel.: 32 215-81-72

mail: dps@ops-czdz.pl

www: www.dps.czechowice-dziedzice.pl

Usługi

Usługi


Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są obowiązkowym zadaniem gminy zgodnie z artykułem 50 ustawy o Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Można  również przyznać usługi osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz  zstępni (dzieci, wnuki) nie mogą takiej pomocy zapewnić. Celem usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych    w miejscu zamieszkania jest umożliwienie tym osobom jak najdłuższego funkcjonowania w swym dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych  i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Świadczenie usług powinno być zorganizowane adekwatnie do rozpoznanych potrzeb. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przesłać pocztą lub zgłosić telefonicznie. Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej. W tym celu przeprowadza się wywiad środowiskowy
w miejscu zamieszkania, podczas którego ustala się ilość godzin, zakres, okres realizacji usługi oraz odpłatność. Niezbędne dokumenty to:

– dowód osobisty,

– zaświadczenie lekarskie o konieczności realizacji usługi,

– dokument potwierdzający wysokość posiadanego dochodu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających                         z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacje osób świadczących te usługi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 roku.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym:
Zakres czynności usług opiekuńczych obejmuje:
I. Czynności żywieniowe:
1. przygotowanie posiłków w domu podopiecznego lub dostarczenie posiłków
np. z jadłodajni,
2. pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie podopiecznego, jeżeli wymaga tego stan zdrowia.
II. Czynności gospodarcze:
1. przynoszenie wody, opału, palenie w piecu,
2. utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia podopiecznego z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych, wynoszenie śmieci,
3. mycie okien raz na 3 miesiące w szczególności u osób nieposiadających rodziny,
4. utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu,
5. utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
6. dbałość o czystość odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej (pranie lub zanoszenie do pralni), prasowanie (w razie potrzeby),
7. zakupy niezbędnych art. żywnościowych i gospodarstwa domowego (maksymalnie do 10 kilogramów) w sklepach znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania,
8. wykonywanie innych czynności na prośbę podopiecznego niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego, np. zgłaszanie napraw urządzeń i instalacji.
III. Czynności organizacyjne:
1. zgłaszanie właściwym instytucjom potrzeb podopiecznego, w tym w zakresie opieki zdrowotnej (ustalanie lub towarzyszenie podczas wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych), kontakt z rodziną,
2. załatwianie innych spraw urzędowych np. opłacanie rachunków, realizacja recept, uiszczenie odpłatności za usługi opiekuńcze czy odbiór przyznanych zasiłków,
3. prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy.
IV. Czynności higieniczno-sanitarne:
1. pomoc przy myciu i kąpieli,
2. pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pieluchomajtek,
3. pomoc przy zmianie pozycji w łóżku,
4. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, prześcielenie łóżka,
5. mierzenie temperatury, ciśnienia tętniczego, poziomu cukru.

V. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem:
1. organizowanie spacerów, wolnego czasu,
2. doprowadzanie i odprowadzanie z ośrodków wsparcia,
3. inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb podopiecznego – ustalone z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Wysokość uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu. Wysokość odpłatności ustala się na podstawie Uchwały Nr XLVI/504/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  z  dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz  Uchwały Nr XVII/169/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 listopada 2019 r. wprowadzającej zmiany do w/w uchwały.

Od stycznia 2020   roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 26 zł.

Opłata za zrealizowane usługi wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka do 15- go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi


Dochód na osobę ustalony jako % od kwoty najniższej emerytury( od 1 marca 2015r. 880,45 zł.) Kwoty dochodów odpowiadające progom odpłatności Wysokość opłaty w %  ustalona od ceny 1 godziny usług dla:
Osób samotnych Osób samotnie gospodarujących Osób w rodzinie
powyżej 80% do 100% 880,00 zł  – 1100,00 zł 8 10 20
powyżej  100% do 130% 1100,01 zł – 1430,00 zł 10 15 30
powyżej 130% do 165% 1430,01 zł – 1815,00 zł 15 20 40
powyżej 165% do 180% 1815,01 zł – 1980,00 zł 25 30 60
powyżej 180% do 210% 1980,01 zł – 2310,00 zł 35 40 80
powyżej 210% do 240% 2310,01 zł – 2640,00 zł 50 55 100
powyżej 240% do 270% 2640,01 zł – 2970,00 zł 65 70 100
powyżej 270% do 300% 2970,01 zł – 3300,00 zł 80 85 100
powyżej 300% Powyżej 3300,00 zł 100 100 100Świadczeniobiorca na swój wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności.
1. Częściowe zwolnienie może nastąpić jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi uniemożliwi zaspokajanie innych, niezbędnych potrzeb życiowych;

b) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług na przykład usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych lub dwóch rodzajów usług w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych;

c) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków związanych z: potrzebami mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety (udokumentowanych dowodami zakupu, wpłaty), co powoduje, że osoba/rodzina nie jest w stanie ponosić w całości odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad.

2. Całkowite zwolnienie może nastąpić w przydatku, gdy występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności: :

a) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym;

b) zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna, które spowodowały straty materialne, ( udokumentowane);

c) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce po udokumentowaniu dowodem wpłaty;

d) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków związanych z: potrzebami mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety (udokumentowanych dowodami zakupu, wpłaty), co powoduje, że osoba/rodzina nie jest w stanie ponosić jakiejkolwiek odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad, przy jednoczesnym spełnieniu jednej z przesłanek a lub b określonych w punkcie 2;

e) jeżeli realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w ramach projektów, programów współfinansowanych ze środków unijnych lub pochodzących z innych źródeł finansowania.

3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z ponoszenia opłat podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dzienny Dom Senior+

 Dzienny Dom Senior+

Symbol działu: DDP

Nazwa: Dzienny Dom Senior+

Kierownik: Bogusława Balcarek

Telefon: 32 215-31-27

E-mail: ddp@ops-czdz.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Mickiewicza 19

Dom Dziennego Pobytu – powstał w grudniu 1982 roku, po adaptacji skromnego budynku przy ulicy Łukasiewicza 13. Początkowo nosił nazwę Dom Dziennej Opieki „Pod Altanką”. Placówka służyła w „jesieni życia” emerytom, rencistom oraz ludziom samotnym.

1

DDP – od parkingu

Domem Dziennego Pobytu przez wiele długich lat kierowała Teresa Witosz,

po przejściu na emeryturę, jej stanowisko objęła Sylwia Klimek-Karas. Aktualnie kierownikiem Domu Dziennego Pobytu jest Bogusława Balcarek.

Od 2001 roku Dom Dziennego Pobytu prężnie funkcjonuje ramach Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 19 w Czechowicach-Dziedzicach. Jest ośrodkiem wsparcia, przeznaczonym na dzienny pobyt osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, wymagających różnego rodzaju pomocy.

Średnio w placówce przebywa 26-27 osób dziennie. Pobyt w placówce jest odpłatny. Podopieczni opłacają koszt posiłków ( tzw. wsad do kotła, dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł) oraz opłatę za usługi, której wysokość uzależniona jest od rodzaju świadczonych usług i dochodów podopiecznych. Pobyt w placówce możliwy jest na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez OPS.


Sala gimnastyczna:

6

Miejsce, w którym podopieczni pracują nad swoją kondycją

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z salki gimnastycznej.


Jadalnia:

2

Tu świętuje się różne uroczystości i spożywa posiłki

W czasie pobytu w placówce podopieczni mogą korzystać z posiłków
( śniadania, obiady i podwieczorki).Pracownia komputerowa

12

Tutaj nasi seniorzy uczą się obsługi komputera


 

Świetlica:

10

Tu odbywają się m.in. zajęcia  edukacyjne, biblioterapia, muzykoterapia, gimnastyka, seanse filmowe oraz relaksacja na fotelach masujących


W ramach terapii zajęciowej prowadzone są takie działania jak:

 1. ERGOTERAPIA – prace porządkowe na rzecz Domu, dbanie o wystrój pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia
 2. ARTETERAPIA:
 • Biblioterapia – czytanie książek, artykułów z prasy
 • Choreoterapia – zajęcia taneczne organizowane na określone okazje np. bal karnawałowy, dzień seniora
 • Dramatoterapia – realizowana podczas prób grupy teatralnej, przygotowującej się dowystępu na festiwalu PUMA w Dąbrowie Górniczej, a także podczas przygotowań do występów okolicznościowych
 • Muzykoterapia – wspólne śpiewanie piosenek, słuchanie nagrań muzycznych
 • Poezjoterapia – czytanie, słuchanie wierszy, praca z tekstem
 • Terapia zajęciowa – zajęcia plastyczne, wykorzystujące różnorodne techniki plastyczno-techniczne
 1. ZAJĘCIA EDUKACYJNE, ĆWICZĄCE PAMIĘĆ, KONCENTRACJĘ, WARSZTATY KOMPUTEROWE
 2. WYKŁADY, PRELEKCJE, SEANSE FILMOWE, OGLĄDANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 3. LUDOTERAPIA – gry planszowe, stolikowe, zabawy
 4. ZAJĘCIA RELAKSACYJNE – połączone z muzykoterapią i elementami wizualizacji oraz biblioterapii
 5. HORTITERAPIA – prowadzona podczas sprzyjającej pogody w ogrodzie
 6. KINEZYTERAPIA- w jej ramach prowadzona jest m.in. gimnastyka ogólno usprawniająca, spacery, wycieczki
 7. ZAJĘCIA OŚWIATOWO-KULTURALNE – realizowane poprzez obchodzenie różnych uroczystości, jubileuszy, przyjmowanie gości, wizyty w zaprzyjaźnionych placówkach np. Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, szkołach, przedszkolach, wyjazdy na wystawy, spektakle, festiwale itp.
8

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

7

Zajęcia ruchowe – w zdrowym ciele, zdrowy duch!

Codziennie prowadzone są zajęcia terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników. Dużą wagę przywiązuje się do wspólnych obchodów świąt, uroczystości i urodzin, które samotnym podopiecznym dostarczają wiele radości i zadowolenia. Ważną rolę pełnią także codzienne zajęcia edukacyjne, ćwiczenia usprawniające pamięć oraz stymulujące funkcje językowe i poznawcze podopiecznych.
Duże znaczenie przypisuje się codziennej gimnastyce i zajęciom ruchowym, podczas których wykorzystywany jest znajdujący się na wyposażeniu placówki sprzęt np.: rowerki stacjonarne, orbitreki, kijki do nordic walking
i wiele innych. Podopieczni uczestniczą również w wycieczkach, wyjazdach, spotkaniach integracyjnych.

Dumą placówki jest wspaniały ogród, w którym każdy, napawając się pięknem przyrody, może znaleźć miejsce na chwilę odpoczynku i refleksji.

Wybrukowane chodniki, są bezpieczne dla seniorów i zachęcają do spacerów po ogrodzie

Altana i huśtawki, najczęściej służą biesiadowaniu i relaksacji na łonie natury

Obszerny taras, wykorzystywany na odpoczynek, zajęcia ruchowe oraz warsztaty na świeżym powietrzu

 

Galeria prac wykonanych w trakcie terapii zajęciowej przez naszych seniorów w trakcie pobytu w Domu Dziennego Pobytu.

 

 Dom Pomocy Społecznej

 Dom Pomocy Społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „ZŁOTA JESIEŃ”

43-502 Czechowice-Dziedzice

ul. Zacisze 28

tel.: 32 215-81-72

mail: dps@ops-czdz.pl

www: www.dps.czechowice-dziedzice.pl

 Usługi

Usługi


Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są obowiązkowym zadaniem gminy zgodnie z artykułem 50 ustawy o Pomocy Społecznej.

Usługi opiekuńcze przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Można  również przyznać usługi osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz  zstępni (dzieci, wnuki) nie mogą takiej pomocy zapewnić. Celem usług opiekuńczych świadczonych dla osób starszych    w miejscu zamieszkania jest umożliwienie tym osobom jak najdłuższego funkcjonowania w swym dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych  i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Świadczenie usług powinno być zorganizowane adekwatnie do rozpoznanych potrzeb. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej. Wniosek można złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, przesłać pocztą lub zgłosić telefonicznie. Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej. W tym celu przeprowadza się wywiad środowiskowy
w miejscu zamieszkania, podczas którego ustala się ilość godzin, zakres, okres realizacji usługi oraz odpłatność. Niezbędne dokumenty to:

– dowód osobisty,

– zaświadczenie lekarskie o konieczności realizacji usługi,

– dokument potwierdzający wysokość posiadanego dochodu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających                         z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności i świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacje osób świadczących te usługi określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 września 2005 roku.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w tym:
Zakres czynności usług opiekuńczych obejmuje:
I. Czynności żywieniowe:
1. przygotowanie posiłków w domu podopiecznego lub dostarczenie posiłków
np. z jadłodajni,
2. pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie podopiecznego, jeżeli wymaga tego stan zdrowia.
II. Czynności gospodarcze:
1. przynoszenie wody, opału, palenie w piecu,
2. utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia podopiecznego z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych, wynoszenie śmieci,
3. mycie okien raz na 3 miesiące w szczególności u osób nieposiadających rodziny,
4. utrzymanie w czystości naczyń stołowych, kuchennych i innego sprzętu gospodarstwa domowego służącego podopiecznemu,
5. utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
6. dbałość o czystość odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej (pranie lub zanoszenie do pralni), prasowanie (w razie potrzeby),
7. zakupy niezbędnych art. żywnościowych i gospodarstwa domowego (maksymalnie do 10 kilogramów) w sklepach znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania,
8. wykonywanie innych czynności na prośbę podopiecznego niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstwa domowego, np. zgłaszanie napraw urządzeń i instalacji.
III. Czynności organizacyjne:
1. zgłaszanie właściwym instytucjom potrzeb podopiecznego, w tym w zakresie opieki zdrowotnej (ustalanie lub towarzyszenie podczas wizyt lekarskich i badań laboratoryjnych), kontakt z rodziną,
2. załatwianie innych spraw urzędowych np. opłacanie rachunków, realizacja recept, uiszczenie odpłatności za usługi opiekuńcze czy odbiór przyznanych zasiłków,
3. prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z podopiecznym z wydanych pieniędzy.
IV. Czynności higieniczno-sanitarne:
1. pomoc przy myciu i kąpieli,
2. pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmiana pieluchomajtek,
3. pomoc przy zmianie pozycji w łóżku,
4. zmiana bielizny pościelowej i osobistej, prześcielenie łóżka,
5. mierzenie temperatury, ciśnienia tętniczego, poziomu cukru.

V. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem:
1. organizowanie spacerów, wolnego czasu,
2. doprowadzanie i odprowadzanie z ośrodków wsparcia,
3. inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb podopiecznego – ustalone z Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Wysokość uzależniona jest od wysokości posiadanego dochodu. Wysokość odpłatności ustala się na podstawie Uchwały Nr XLVI/504/18 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach  z  dnia 27 marca 2018 r.  w sprawie  szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych  warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz  Uchwały Nr XVII/169/19 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 26 listopada 2019 r. wprowadzającej zmiany do w/w uchwały.

Od stycznia 2020   roku koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 26 zł.

Opłata za zrealizowane usługi wnoszona jest na rachunek bankowy Ośrodka do 15- go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczone były usługi


Dochód na osobę ustalony jako % od kwoty najniższej emerytury( od 1 marca 2015r. 880,45 zł.) Kwoty dochodów odpowiadające progom odpłatności Wysokość opłaty w %  ustalona od ceny 1 godziny usług dla:
Osób samotnych Osób samotnie gospodarujących Osób w rodzinie
powyżej 80% do 100% 880,00 zł  – 1100,00 zł 8 10 20
powyżej  100% do 130% 1100,01 zł – 1430,00 zł 10 15 30
powyżej 130% do 165% 1430,01 zł – 1815,00 zł 15 20 40
powyżej 165% do 180% 1815,01 zł – 1980,00 zł 25 30 60
powyżej 180% do 210% 1980,01 zł – 2310,00 zł 35 40 80
powyżej 210% do 240% 2310,01 zł – 2640,00 zł 50 55 100
powyżej 240% do 270% 2640,01 zł – 2970,00 zł 65 70 100
powyżej 270% do 300% 2970,01 zł – 3300,00 zł 80 85 100
powyżej 300% Powyżej 3300,00 zł 100 100 100Świadczeniobiorca na swój wniosek lub wniosek pracownika socjalnego może zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności.
1. Częściowe zwolnienie może nastąpić jeżeli występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych wymiarze, powodującym, iż odpłatność za te usługi uniemożliwi zaspokajanie innych, niezbędnych potrzeb życiowych;

b) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług na przykład usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych lub dwóch rodzajów usług w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych;

c) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków związanych z: potrzebami mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety (udokumentowanych dowodami zakupu, wpłaty), co powoduje, że osoba/rodzina nie jest w stanie ponosić w całości odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad.

2. Całkowite zwolnienie może nastąpić w przydatku, gdy występuje co najmniej jedna z następujących okoliczności: :

a) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstwie domowym;

b) zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna, które spowodowały straty materialne, ( udokumentowane);

c) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce po udokumentowaniu dowodem wpłaty;

d) konieczność ponoszenia stałych, niezbędnych i uzasadnionych wydatków związanych z: potrzebami mieszkaniowymi; przewlekłym leczeniem, w tym koniecznością rehabilitacji, zakupem lekarstw, artykułów higienicznych, pielęgnacyjnych, stosowaniem zalecanej diety (udokumentowanych dowodami zakupu, wpłaty), co powoduje, że osoba/rodzina nie jest w stanie ponosić jakiejkolwiek odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad, przy jednoczesnym spełnieniu jednej z przesłanek a lub b określonych w punkcie 2;

e) jeżeli realizacja usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w ramach projektów, programów współfinansowanych ze środków unijnych lub pochodzących z innych źródeł finansowania.

3. Decyzję o całkowitym lub częściowym zwolnieniu z ponoszenia opłat podejmuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

default
Wczytywanie aktualności
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off
Zmień czcionkę
Opcje kontrastu