boxed
border
http://archiwum.ops-czdz.pl/wp-content/themes/anya-installable/
http://archiwum.ops-czdz.pl/
#669933
style4
zapraszamy pn-śr 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt.7:00-13:00
(32) 215 50 98, (32) 215 44 09

Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE

 PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE: 

 • JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma zawsze przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc w rodzinie jest procesem i przebiega według cyklu:

 • Faza pierwsza to faza narastania napięcia. Charakteryzuje się wyczuwalnym wzrostem napięcia, narastającymi sytuacjami konfliktowymi. Przemoc ma tu formę werbalną, stosunkowo łagodną.
 • Druga faza to faza ostrej przemocy. W tej fazie napięcie wzrasta, aż następuje wybuch agresji, dochodzi do ataku.
 • Ostatnia faza to faza „miesiąca miodowego”. Po napaści sprawca wyraża skruchę i przeprasza, na nowo okazuje miłość, obiecuje poprawę. Jednak po pewnym czasie, niezależnie od postępowania partnera, sprawca nie wytrzymuje i cały cykl zaczyna się od nowa.

Specjaliści wyróżniają pięć podstawowych form przemocy w rodzinie, gdzie poszczególne formy najczęściej występują w połączeniu z innymi:

 1. fizyczna – najbardziej widoczna i najtrudniejsza do ukrycia, od szturchania, popychania, ciągnięcia za włosy, uszy, aż po zachowania powodujące ostre urazy fizyczne wymagające hospitalizacji. To właśnie jej drastyczne przykłady są pokazywane przez media.
 2. psychiczna – najtrudniejsza do udowodnienia, często zaczyna się niepostrzeżenie, od ignorowania czyichś potrzeb, krytykowania poglądów, zazdrości, ograniczania kontaktów z bliskimi, po oskarżanie, poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, szantażowanie i groźby;
 3. ekonomiczna/materialna – uniemożliwianie podjęcie pracy, dostępu do wspólnych środków finansowych  i dóbr materialnych, odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie własności, niełożenie na utrzymanie rodziny;
 4. seksualna – przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w celu zaspakajania własnych potrzeb seksualnych, zmuszanie do nieakceptowanych przez partnera praktyk i zachowań seksualnych (od sytuacji zmuszania do oglądania pornografii po gwałt);
 5. zaniedbanie – najczęściej stosowane wobec dzieci, a objawiające się niezaspokajaniem ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu mówimy  w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, problemami,   a także zdrowiem i higieną.

Perspektywa prawna – przemoc w stosunku do członka rodziny jest przestępstwem.

 

Perspektywa moralna – przemoc jest krzywdzeniem słabszego i jest ona złem moralnym. Sprawca takich czynów powinien być potępiany przez ogół społeczeństwa i podlegać sankcjom własnego sumienia. Ocena taka powinna powstrzymywać sprawców przemocy domowej i motywować świadków do pomagania ofiarom (najczęściej kobietom i dzieciom).

 

Perspektywa psychologiczna – zwraca uwagę na bezradność i cierpienie ofiar, wzajemne relacje, burzenie jakiegoś porządku, poczucie krzywdy. Psychologiczne zrozumienie przemocy jest bardzo ważne podczas pomagania ofiarom w wyzwalaniu się z tej przemocy i naprawianiu wyrządzonych szkód.

 

Perspektywa   społeczno-polityczna – zwraca uwagę na czynniki zawarte w różnych obyczajach i postawach ludzkich, które mogą przyczyniać się do przemocy lub po prostu ją usprawiedliwiać.

Przemoc w rodzinie jest więc zjawiskiem złożonym, wieloaspektowym. W bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi przemocy czy stosującymi przemoc  w rodzinie ważne jest rozumienie przemocy na każdej płaszczyźnie. Każda osoba podejmująca się pracy z pokrzywdzonymi czy stosującymi przemoc powinna robić to zgodnie ze swoim przygotowaniem zawodowym i możliwościami instytucji, jaką reprezentuje, a także mieć świadomość granicy swoich kompetencji.

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Realizacja procedury „Niebieskie Karty” jest uregulowana aktem wykonawczym w postaci Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje w sytuacji, gdy jeden z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj.: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświatyochrony zdrowia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie oraz przez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty – A”.

Powołana przez Przewodniczącego Zespołu grupa robocza podejmuje działania zmierzające do przerwania przemocy oraz udzielenie pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc.

Zakończenie procedury może nastąpić w przypadku:

– Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy,

– Rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Gmina zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015.1390) podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół Interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3 cyt. ustawy, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na podstawie Uchwały Nr L/441/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czechowicach-Dziedzicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz na podstawie Zarządzenia Nr 154/18 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 września 2018 r. w sprawie odwołania i powołania Zespołu Interdyscyplinarnego został powołany Zespół Interdyscyplinarny w następującym składzie:

1. Renata Buryło– członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczący Zespołu:

2. Agnieszka Borowska-Paszek– członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

3. Mirosław Olek– przedstawiciel gminnych placówek oświatowych:

4. Barbara Parchańska– przedstawiciel gminnych placówek oświatowych:

5. Jolanta Kasprzyk- kurator sądowy:

6. Leszek Zatorski– kurator sądowy:

7. Florian Grzybek– przedstawiciel organizacji pozarządowych:

8. Ewa Borysowska-Guzik – przedstawiciel ochrony zdrowia:

9. Marek Gniłka– przedstawiciel policji:

10. Łukasz Kruk – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, Zastępca Przewodniczącego Zespołu:

11. Katarzyna Iskierka – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej:

12. Artur Olechnowicz – prokurator Prokuratury Rejonowej w Pszczynie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Uchwała Nr XXXIII/297/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach na lata 2013-2020.

Siedziba Zespołu znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kolejowej 37, a posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych odbywają się w siedzibie Zespołu ds. pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 19.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 1. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Pracownicy socjalni realizujący procedurę „Niebieskie Karty” Łukasz Kruk, Beata Kapias, Aneta Niesyczyńska, Teresa Stachowicz-Verboloz Zespół ds. pracy socjalnej, ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 30 60 e-mail: z.interdyscyplinarny@ops-czdz.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 32 215 44 09, 32 215 23 88,
32 215 50 98 e-mail: ops@ops-czdz.pl

Komisariat Policji ul. Mickiewicza 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 32 214 88 10,
e-mail: czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Uzależnień Plac Jana Pawła II 3/3, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 32 214 71 77, e-mail: ppu@um.czechowice-dziedzice.pl

Punkt Konsultacyjny Plac Jana Pawła II 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 783 444 817 – telefon do Punktu Konsultacyjnego czynny tylko w czasie dyżurów.W Punkcie w czasie dyżurów można uzyskać następujące formy pomocy:

porady psychologiczne: psycholog Aleksandra Lasa poniedziałek w godz. 15:00-18:00 (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania – tel. 783 444 817 lub osobiście)

porady prawne: radca prawny Jolanta Szczotka wtorek w godz. 16:30-17:30 (bez konieczności wcześniejszego ustalania terminu)

radca prawny Szymon Herok środa w godz. 15:30-18:30 (bez konieczności wcześniejszego ustalania terminu)

specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta Krzysztof Czub

piątek w godz. 17.00-19.00

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Nad Białką 1b, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 32 215 97 40,

e-mail: motuczdz@bk-europe.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 22 20, e-mail: poradnia.pp@wp.pl

AKTY NORMATYWNE

AKTY PRAWNE

Najważniejsze akty normatywne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

 1. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [Dz.U.2015.1390]

2.USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny [Dz.U.2018.1600]

 1. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego [Dz.U.2018.1987]
 1. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [Dz.U.2017.682]
 1. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [Dz.U.2018.2137]
 1. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [Dz.U.2018.1508]

7.ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r.w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” [Dz.U.2011.209.1245]

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie [Dz.U.2011.81.448]
 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie [Dz.U.2010.201.1334]
 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne [Dz.U.2011.50.259]

11.Uchwała Nr XXXIII/297/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach na lata 2013-2020.

sss

 

 PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE

 PROBLEM PRZEMOCY W RODZINIE

PRZEMOC W RODZINIE to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

PRZEMOC W RODZINIE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE: 

 • JEST INTENCJONALNA Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
 • SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE W relacji jedna ze stron ma zawsze przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
 • NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
 • POWODUJE CIERPIENIE I BÓL Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc w rodzinie jest procesem i przebiega według cyklu:

 • Faza pierwsza to faza narastania napięcia. Charakteryzuje się wyczuwalnym wzrostem napięcia, narastającymi sytuacjami konfliktowymi. Przemoc ma tu formę werbalną, stosunkowo łagodną.
 • Druga faza to faza ostrej przemocy. W tej fazie napięcie wzrasta, aż następuje wybuch agresji, dochodzi do ataku.
 • Ostatnia faza to faza „miesiąca miodowego”. Po napaści sprawca wyraża skruchę i przeprasza, na nowo okazuje miłość, obiecuje poprawę. Jednak po pewnym czasie, niezależnie od postępowania partnera, sprawca nie wytrzymuje i cały cykl zaczyna się od nowa.

Specjaliści wyróżniają pięć podstawowych form przemocy w rodzinie, gdzie poszczególne formy najczęściej występują w połączeniu z innymi:

 1. fizyczna – najbardziej widoczna i najtrudniejsza do ukrycia, od szturchania, popychania, ciągnięcia za włosy, uszy, aż po zachowania powodujące ostre urazy fizyczne wymagające hospitalizacji. To właśnie jej drastyczne przykłady są pokazywane przez media.
 2. psychiczna – najtrudniejsza do udowodnienia, często zaczyna się niepostrzeżenie, od ignorowania czyichś potrzeb, krytykowania poglądów, zazdrości, ograniczania kontaktów z bliskimi, po oskarżanie, poniżanie, wyśmiewanie, upokarzanie, szantażowanie i groźby;
 3. ekonomiczna/materialna – uniemożliwianie podjęcie pracy, dostępu do wspólnych środków finansowych  i dóbr materialnych, odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie własności, niełożenie na utrzymanie rodziny;
 4. seksualna – przedmiotowe traktowanie drugiej osoby w celu zaspakajania własnych potrzeb seksualnych, zmuszanie do nieakceptowanych przez partnera praktyk i zachowań seksualnych (od sytuacji zmuszania do oglądania pornografii po gwałt);
 5. zaniedbanie – najczęściej stosowane wobec dzieci, a objawiające się niezaspokajaniem ich podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych. O zaniedbaniu mówimy  w przypadku odrzucenia emocjonalnego dziecka, braku zainteresowania jego rozwojem, problemami,   a także zdrowiem i higieną.

Perspektywa prawna – przemoc w stosunku do członka rodziny jest przestępstwem.

 

Perspektywa moralna – przemoc jest krzywdzeniem słabszego i jest ona złem moralnym. Sprawca takich czynów powinien być potępiany przez ogół społeczeństwa i podlegać sankcjom własnego sumienia. Ocena taka powinna powstrzymywać sprawców przemocy domowej i motywować świadków do pomagania ofiarom (najczęściej kobietom i dzieciom).

 

Perspektywa psychologiczna – zwraca uwagę na bezradność i cierpienie ofiar, wzajemne relacje, burzenie jakiegoś porządku, poczucie krzywdy. Psychologiczne zrozumienie przemocy jest bardzo ważne podczas pomagania ofiarom w wyzwalaniu się z tej przemocy i naprawianiu wyrządzonych szkód.

 

Perspektywa   społeczno-polityczna – zwraca uwagę na czynniki zawarte w różnych obyczajach i postawach ludzkich, które mogą przyczyniać się do przemocy lub po prostu ją usprawiedliwiać.

Przemoc w rodzinie jest więc zjawiskiem złożonym, wieloaspektowym. W bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi przemocy czy stosującymi przemoc  w rodzinie ważne jest rozumienie przemocy na każdej płaszczyźnie. Każda osoba podejmująca się pracy z pokrzywdzonymi czy stosującymi przemoc powinna robić to zgodnie ze swoim przygotowaniem zawodowym i możliwościami instytucji, jaką reprezentuje, a także mieć świadomość granicy swoich kompetencji.

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”

Realizacja procedury „Niebieskie Karty” jest uregulowana aktem wykonawczym w postaci Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245)

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wszczęcie procedury następuje w sytuacji, gdy jeden z podmiotów wymienionych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj.: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświatyochrony zdrowia w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie oraz przez wypełnienie formularza „Niebieskiej Karty – A”.

Powołana przez Przewodniczącego Zespołu grupa robocza podejmuje działania zmierzające do przerwania przemocy oraz udzielenie pomocy osobom doznającym przemocy i stosującym przemoc.

Zakończenie procedury może nastąpić w przypadku:

– Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy,

– Rozstrzygnięciu o braku zasadności podejmowania działań.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Gmina zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015.1390) podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zespół Interdyscyplinarny powołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

1) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;

2) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

3) Policji;

4) oświaty;

5) ochrony zdrowia;

6) organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi. W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych niż określone w ust. 3 cyt. ustawy, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na podstawie Uchwały Nr L/441/10 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czechowicach-Dziedzicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz na podstawie Zarządzenia Nr 154/18 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 14 września 2018 r. w sprawie odwołania i powołania Zespołu Interdyscyplinarnego został powołany Zespół Interdyscyplinarny w następującym składzie:

1. Renata Buryło– członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przewodniczący Zespołu:

2. Agnieszka Borowska-Paszek– członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

3. Mirosław Olek– przedstawiciel gminnych placówek oświatowych:

4. Barbara Parchańska– przedstawiciel gminnych placówek oświatowych:

5. Jolanta Kasprzyk- kurator sądowy:

6. Leszek Zatorski– kurator sądowy:

7. Florian Grzybek– przedstawiciel organizacji pozarządowych:

8. Ewa Borysowska-Guzik – przedstawiciel ochrony zdrowia:

9. Marek Gniłka– przedstawiciel policji:

10. Łukasz Kruk – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej, Zastępca Przewodniczącego Zespołu:

11. Katarzyna Iskierka – pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej:

12. Artur Olechnowicz – prokurator Prokuratury Rejonowej w Pszczynie.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Uchwała Nr XXXIII/297/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach na lata 2013-2020.

Siedziba Zespołu znajduje się w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Kolejowej 37, a posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych odbywają się w siedzibie Zespołu ds. pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Mickiewicza 19.
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 1. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Pracownicy socjalni realizujący procedurę „Niebieskie Karty” Łukasz Kruk, Beata Kapias, Aneta Niesyczyńska, Teresa Stachowicz-Verboloz Zespół ds. pracy socjalnej, ul. Mickiewicza 19, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 30 60 e-mail: z.interdyscyplinarny@ops-czdz.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 37, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 32 215 44 09, 32 215 23 88,
32 215 50 98 e-mail: ops@ops-czdz.pl

Komisariat Policji ul. Mickiewicza 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 32 214 88 10,
e-mail: czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl

Biuro ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Uzależnień Plac Jana Pawła II 3/3, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 32 214 71 77, e-mail: ppu@um.czechowice-dziedzice.pl

Punkt Konsultacyjny Plac Jana Pawła II 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 783 444 817 – telefon do Punktu Konsultacyjnego czynny tylko w czasie dyżurów.W Punkcie w czasie dyżurów można uzyskać następujące formy pomocy:

porady psychologiczne: psycholog Aleksandra Lasa poniedziałek w godz. 15:00-18:00 (po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania – tel. 783 444 817 lub osobiście)

porady prawne: radca prawny Jolanta Szczotka wtorek w godz. 16:30-17:30 (bez konieczności wcześniejszego ustalania terminu)

radca prawny Szymon Herok środa w godz. 15:30-18:30 (bez konieczności wcześniejszego ustalania terminu)

specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta Krzysztof Czub

piątek w godz. 17.00-19.00

Miejski Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Nad Białką 1b, 43-502 Czechowice-Dziedzice tel. 32 215 97 40,

e-mail: motuczdz@bk-europe.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Traugutta 11, 43-502 Czechowice-Dziedzice
tel. 32 215 22 20, e-mail: poradnia.pp@wp.pl

AKTY NORMATYWNE

AKTY PRAWNE

Najważniejsze akty normatywne związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

 1. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie [Dz.U.2015.1390]

2.USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny [Dz.U.2018.1600]

 1. USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego [Dz.U.2018.1987]
 1. USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy [Dz.U.2017.682]
 1. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [Dz.U.2018.2137]
 1. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej [Dz.U.2018.1508]

7.ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r.w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” [Dz.U.2011.209.1245]

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie [Dz.U.2011.81.448]
 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie [Dz.U.2010.201.1334]
 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne [Dz.U.2011.50.259]

11.Uchwała Nr XXXIII/297/13 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach na lata 2013-2020.

sss

default
Wczytywanie aktualności
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off
Zmień czcionkę
Opcje kontrastu