boxed
border
http://archiwum.ops-czdz.pl/wp-content/themes/anya-installable/
http://archiwum.ops-czdz.pl/
#669933
style4
zapraszamy pn-śr 7:00-15:00, czw. 7:00-17:00, pt.7:00-13:00
(32) 215 50 98, (32) 215 44 09

Rodzina

Dział Wspierania Rodziny

Dział Wspierania Rodziny

 

Symbol działu: ŚZ

Nazwa: Świetlica „Zatoka”

Kierownik: Magdalena Pawełko

Telefon: 32 215-26-90

E-mail: zatoka@post.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 32a

 

Świetlica „Zatoka” funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla dzieci od 6 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej, zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Głównym celem działania placówki jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Współpraca z rodzicami lub opiekunami oparta jest na wspólnym dążeniu do poprawy funkcjonowania społecznego dziecka.

W świetlicy:
– zapewniamy wychowankom opiekę po zajęciach szkolnych,
– oferujemy posiłek,
– organizujemy różnorodne zajęcia (specjalistyczne, np. logopedia, socjoterapia oraz rozwijające pasje, zdolności, zainteresowania dzieci), wyjścia, wycieczki, wyjazdowe warsztaty,
– współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi osobami lub instytucjami w celu poprawy funkcjonowania społecznego dziecka,
– kształtujemy nawyki higieniczne, propagujemy zdrowy tryb życia
– wdrażamy do samodzielnej nauki oraz pomagamy w odrabianiu zadań domowych,
– pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Świetlica jest czynna cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 19.00, a w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach 9.00 – 14.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

 

W świetlicy:

 •  zapewniamy dzieciom opiekę po zajęciach szkolnych,
 • oferujemy posiłek,
 • wdrażamy do samodzielnej nauki i pomagamy w odrabianiu zadań domowych,
 • organizujemy różne zajęcia ( plastyczne, rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy, komputerowe, specjalistyczne )
 • pomagamy w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi osobami lub instytucjami w celu poprawy funkcjonowania dziecka,
 • pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Pracownicy
Personel działu: stanowisko
Magdalena Pawełko kierownik świetlicy
Waliczek Agnieszka starszy wychowawca
Wierzejska-Rauer Katarzyna starszy wychowawca
Raducka Joanna starszy wychowawca
Krawczyk Renata młodszy wychowawca
Zamaria-Labza Zuzanna psycholog
Kopel Agnieszka robotnik gospodarczy

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej

Zespól ds. usług świadczy pomoc w zakresie różnych, szeroko rozumianych usług realizowanych zarówno w formach instytucjonalnych jak i świadczonych w miejscu zamieszkania. W zespole tym organizowane są również inne formy wsparcia wymagające skierowań.

Pomoc w miejscu zamieszkania – świadczona jest osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich, a jest osobą samotną lub osoby bliskie nie mogą takiej pomocy w wystarczającym zakresie zapewnić.

Rodzaj, forma i zakres usług określane są na wywiadzie środowiskowym.

Pomoc w formie usług jest świadczeniem odpłatnym jednakże wysokość opłaty uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby lub rodziny.

Zapewniamy:

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Usługi opiekuńcze
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc instytucjonalna – świadczona jest w różnych formach, które uzależnione są od indywidualnych potrzeb i okoliczności osoby zgłaszającej się. Po zbadaniu sytuacji (zazwyczaj w formie wywiadu środowiskowego) i w zależności od zidentyfikowanej potrzeby możemy zaproponować skierowanie do:

 • Domu Pomocy Społecznej (odpowiedniego z uwagi na stan zdrowia m.in. Złota Jesień)
 • Domu Dziennego Pobytu
 • Środowiskowego Domu Samopomocy (organ prowadzący PCPR)
 • Noclegowni (lub schroniska dla osób bezdomnych)
 • Centrum Integracji Społecznej (organ prowadzący Fundacja Teatru Grodzkiego)

Pomoc w formie DPS, DDP i ŚDS są świadczeniami odpłatnymi jednakże każdorazowo wysokość opłaty uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby lub rodziny.

Inne formy wsparcia:

 • Organizacja i realizacja Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2020.

Realizacja programu na terenie Gminy odbywa się przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności oraz Caritas Polska (za pośrednictwem Parafii NMP Wspomożenia Wiernych).

Program realizowany jest w edycjach rocznych (od VIII do VI roku następnego) i kierowany jest do osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy Zespołu weryfikują uprawnienia i wydają skierowania do programu (VII –VIII).

 • Organizacja i realizacja Programu Prac Społecznie Użytecznych (PSU)

Program ten realizowany jest w porozumieniu z PUP Bielsko-Biała. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. PSU są wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej. W przypadku PSU nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a OPS, ale w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie.

Każdorazowo realizacja programu trwa od III – IV do XI

 • Organizacja i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (ul.Traugutta 1 pok.nr 5)

Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej Gminy, a korzystających ze pomocy społecznej. Celem KIS jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych.

W ramach Klubu zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.
Rekrutacja uczestników do kolejnych edycji KIS realizowana jest min. raz w roku, a informacja o rekrutacji pojawia się na stronie internetowej OPS.

 

 

 

Dział Wspierania Rodziny

Dział Wspierania Rodziny

 

Symbol działu: ŚZ

Nazwa: Świetlica „Zatoka”

Kierownik: Magdalena Pawełko

Telefon: 32 215-26-90

E-mail: zatoka@post.pl

Adres: Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego 32a

 

Świetlica „Zatoka” funkcjonuje w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla dzieci od 6 roku życia do ukończenia szkoły podstawowej, zamieszkałych na terenie gminy Czechowice-Dziedzice. Głównym celem działania placówki jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez pomoc w opiece i wychowaniu dziecka. Współpraca z rodzicami lub opiekunami oparta jest na wspólnym dążeniu do poprawy funkcjonowania społecznego dziecka.

W świetlicy:
– zapewniamy wychowankom opiekę po zajęciach szkolnych,
– oferujemy posiłek,
– organizujemy różnorodne zajęcia (specjalistyczne, np. logopedia, socjoterapia oraz rozwijające pasje, zdolności, zainteresowania dzieci), wyjścia, wycieczki, wyjazdowe warsztaty,
– współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi osobami lub instytucjami w celu poprawy funkcjonowania społecznego dziecka,
– kształtujemy nawyki higieniczne, propagujemy zdrowy tryb życia
– wdrażamy do samodzielnej nauki oraz pomagamy w odrabianiu zadań domowych,
– pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Świetlica jest czynna cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 19.00, a w dni wolne od nauki szkolnej w godzinach 9.00 – 14.00.

Udział w zajęciach jest bezpłatny!

 

W świetlicy:

 •  zapewniamy dzieciom opiekę po zajęciach szkolnych,
 • oferujemy posiłek,
 • wdrażamy do samodzielnej nauki i pomagamy w odrabianiu zadań domowych,
 • organizujemy różne zajęcia ( plastyczne, rekreacyjno-sportowe, gry i zabawy, komputerowe, specjalistyczne )
 • pomagamy w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży,
 • współpracujemy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, pedagogami, kuratorami, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny i innymi osobami lub instytucjami w celu poprawy funkcjonowania dziecka,
 • pomagamy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Pracownicy
Personel działu: stanowisko
Magdalena Pawełko kierownik świetlicy
Waliczek Agnieszka starszy wychowawca
Wierzejska-Rauer Katarzyna starszy wychowawca
Raducka Joanna starszy wychowawca
Krawczyk Renata młodszy wychowawca
Zamaria-Labza Zuzanna psycholog
Kopel Agnieszka robotnik gospodarczy

 

Dział Pomocy Środowiskowej

Dział Pomocy Środowiskowej

Zespól ds. usług świadczy pomoc w zakresie różnych, szeroko rozumianych usług realizowanych zarówno w formach instytucjonalnych jak i świadczonych w miejscu zamieszkania. W zespole tym organizowane są również inne formy wsparcia wymagające skierowań.

Pomoc w miejscu zamieszkania – świadczona jest osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy osób drugich, a jest osobą samotną lub osoby bliskie nie mogą takiej pomocy w wystarczającym zakresie zapewnić.

Rodzaj, forma i zakres usług określane są na wywiadzie środowiskowym.

Pomoc w formie usług jest świadczeniem odpłatnym jednakże wysokość opłaty uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby lub rodziny.

Zapewniamy:

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze
 • Usługi opiekuńcze
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Pomoc instytucjonalna – świadczona jest w różnych formach, które uzależnione są od indywidualnych potrzeb i okoliczności osoby zgłaszającej się. Po zbadaniu sytuacji (zazwyczaj w formie wywiadu środowiskowego) i w zależności od zidentyfikowanej potrzeby możemy zaproponować skierowanie do:

 • Domu Pomocy Społecznej (odpowiedniego z uwagi na stan zdrowia m.in. Złota Jesień)
 • Domu Dziennego Pobytu
 • Środowiskowego Domu Samopomocy (organ prowadzący PCPR)
 • Noclegowni (lub schroniska dla osób bezdomnych)
 • Centrum Integracji Społecznej (organ prowadzący Fundacja Teatru Grodzkiego)

Pomoc w formie DPS, DDP i ŚDS są świadczeniami odpłatnymi jednakże każdorazowo wysokość opłaty uzależniona jest od posiadanego dochodu osoby lub rodziny.

Inne formy wsparcia:

 • Organizacja i realizacja Programu Operacyjnego POPŻ 2014-2020.

Realizacja programu na terenie Gminy odbywa się przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności oraz Caritas Polska (za pośrednictwem Parafii NMP Wspomożenia Wiernych).

Program realizowany jest w edycjach rocznych (od VIII do VI roku następnego) i kierowany jest do osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej.

Pracownicy Zespołu weryfikują uprawnienia i wydają skierowania do programu (VII –VIII).

 • Organizacja i realizacja Programu Prac Społecznie Użytecznych (PSU)

Program ten realizowany jest w porozumieniu z PUP Bielsko-Biała. Jego celem jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, które jednocześnie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. PSU są wykonywane w wymiarze do 10 godzin tygodniowo w jednostkach lub instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej. W przypadku PSU nie jest nawiązywany stosunek pracy pomiędzy bezrobotnym a OPS, ale w zamian za faktyczną pracę jest wypłacane świadczenie.

Każdorazowo realizacja programu trwa od III – IV do XI

 • Organizacja i prowadzenie Klubu Integracji Społecznej (ul.Traugutta 1 pok.nr 5)

Zadaniem Klubu jest przede wszystkim wspieranie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej Gminy, a korzystających ze pomocy społecznej. Celem KIS jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych.

W ramach Klubu zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej.
Rekrutacja uczestników do kolejnych edycji KIS realizowana jest min. raz w roku, a informacja o rekrutacji pojawia się na stronie internetowej OPS.

 

 

default
Wczytywanie aktualności
link_magnifier
#FFFFFF
off
fadeInDown
loading
#FFFFFF
off
Zmień czcionkę
Opcje kontrastu